ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

B.iv

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ  ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ"

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 200.000 ευρώ

Γ.iii

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 66.000 ευρώ

Δ.i

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 57.112 ευρώ

Δ.iv

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 276.941 ευρώ

Ε.i.

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 70.000 ευρώ

Ε.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 22.020 ευρώ

ΣΤ.i

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 12.334 ευρώ

ΣΤ.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEB SITE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 3.500 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 707.907 ευρώ

 

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

 

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο  έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Το πρόγραμμα οργανώνεται γύρω από 3 κύκλους κατάρτισης οι οποίοι θα αναπτύσσονται χρονικά ανάλογα με τα στάδια της καλλιέργειας.

Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και  παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίηση τους.  Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: 125 ελαιόπανα τύπου μόνιμης στρώσης, 8 πλευρικά θαμνοκοπτικά και 1800 τελάρα μεταφοράς ελαιοκάρπου.

Δραστηριότητα Δ.iv: Τεχνική Βοήθεια Μονάδων Επεξεργασίας ελαιοκάρπου & τυποποίησης ελαιολάδου.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού που προορίζεται για τους χώρους των παραγωγικών εγκαταστάσεων της ΟΕΦ.

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, η ΟΕΦ,  για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε: 1 ανιχνευτή μετάλλων για βάζα, 1 θερμοσυρρικνωτικό για  βάζα, σύστημα απαγωγής υδρατμών στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λουκισσίων, 1 ανοξείδωτο αναβατόριο για το γέμισμα των δεξαμενών, 2 φορητά υποβρύχια αντλιών λυμάτων με πολτοποιητή, 1 φορητή υποβρύχια αντλία λυμάτων με πτερωτή ανοικτού τύπου, 3 φορητές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με πτερωτή ανοικτού τύπου, 20 πλαστικές δεξαμενές αποθήκευσης ελιών, μία τσακιστική/χαρακτική μηχανή ελαίων, μία ηλεκτρονική πλάστιγγα ICS X2,  μία ηλεκτρονική Πλάστιγγα PL-4.

Δραστηριότητα Δ.v. : Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιόλαδου.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προκειμένου το χημικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του ελαιόλαδου. Μέσω αυτού του εξοπλισμού θα μπορεί να εξασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ελαιολάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης της εγκεκριμένης δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε: 1επιτραπέζιο πεχάμετρο, 1 κινητό πεχάμετρο, 11 ρυθμιστικά διαλύματα και εγκατάσταση εργαστηρίου ανάλυσης εδάφους.

Δραστηριότητα Ε.i.: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (υποχρεωτική η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007)

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση,  εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε προμήθεια, σχεδιασμός/παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή. Επίσης πιστοποιήθηκε η ΟΕΦ σύμφωνες με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000, IFS (InternationalFoodStandard). Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου. Η μονάδα παραγωγής ελαιολάδου, θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 και η μονάδα τυποποίησης ελιών κατά ISO 22000:2005, IFS, BRC, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή, καθώς και υλοποίηση και ετήσια πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας HACCP/ISO 22000, IFS, BRC με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δράσεων Βiv, Γiii, Δiv, Ei, Eii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

ΦΑΣΑ