Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Η Ε.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ δραστηριοποιείται:

  • καλλιέργεια ελαιώνων
  • έκθλιψη ελαιόλαδου
  • τυποποίηση ελαιοκομικών προϊόντων και
  • εμπορία ελαιόλαδου

Οι δραστηριότητες της Ο.Π. εντάσσονται στο ευρύτερο μείγμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η ΕΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • εμπόριο εφοδίων
  • γεωτεχνική στήριξη των παραγωγών
  • διοικητική, λογιστική και εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη
  • διεξαγωγή διάφορων μετρήσεων και αναλύσεων σε διάφορα δείγματα για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων
  • λειτουργία αποθηκευτικών εγκαταστάσεων

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η Ο.Π. πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, (Σ.Ο.Δ.) προχωράει στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο του Σ.Ο.Δ. συμμετέχουν 300 παραγωγοί μέλη της Ο.Π. με συνολικά περίπου 8.000 στρέμματα.

Η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κ.ά.

Σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί η επέκταση, ψηφιοποίηση και πιστοποίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2008 (δηλαδή της παρακολούθησης της πορείας του ελαιοκάρπου, από την στιγμή που παράγεται στο χωράφι μέχρι την στιγμή που το τελικό προϊόν τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή) καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005, IFS και BRC.

Παράλληλα με την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού στον ΑΣ Ροβιών, στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής υδρατμών στον ΑΣ Λουκισσίων καθώς και στην βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων προκειμένου να αποκτήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαδικασία χειρισμού του προϊόντος στον ΑΣ Λουτρών Αιδηψού.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και επειδή το τελικό ζητούμενο είναι η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος, η Ο.Π. επιλέγει παράλληλα με τα ανωτέρω, να παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό στους παραγωγούς μέλη της με τον διττό στόχο να στηρίξει το εισόδημά τους αλλά και να διασφαλίσει τα κατάλληλα εργαλεία για την ελαιοκαλλιέργεια (θαμνοκοπτικά) και την συγκομιδή (ελαιόπανα, τελάρα).

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.

ΦΑΣΑ