Η πολυαναμενόμενη έγκριση για τη νέα ΚΑΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γεγονός, με το πρόγραμμα να επιδιώκεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το 2023. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την οριστική εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Τώρα καλούνται τα κράτη – μέλη να υποβάλουν έως το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2022 τις συγκεκριμένες προτάσεις τους όπως αυτές θα προκύψουν από την “εθνική διαβούλευση” που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Στρατηγικό Σχέδιο της κάθε χώρας θα τεθεί κατά τη διάρκεια του 2022 σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα ο αγροτικός κόσμος και το ΥπΑΑΤ για ένα τουλάχιστον ακόμη έτος ενημερώνονται, διαβουλεύονται και αναμένουν.

Τα προγράμματα δεν διακόπτονται, καλύπτονται από το ΠΑΑ 2014-2020 με την χρηματοδότησή τους να προέρχεται από πιστώσεις της διετίας 2021/2022.

Οι κύριοι άξονες της νέας ΚΑΠ στρέφονται γύρω από την προστασία της βιοποικιλότητας, μέσα από πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, με παράλληλη στήριξη προς τους “μικρούς” αλλά και τους νέους γεωργούς. Επίσης, πρωταρχικής σημασίας αποτελεί για την Ε.Ε. η μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες, αλλά και η τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος.

Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς της νέας ΚΑΠ, ξεκινώντας από την προστασία της βιοποικιλότητας, η Επιτροπή θα αξιολογεί το κατά πόσο συνάδουν τα εθνικά προγράμματα με τις αντίστοιχες φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές που απαιτούνται. Από μέρους των αγροτών, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην τήρηση των δεσμεύσεων για το κλίμα και το περιβάλλον. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πολιτική που ακολουθείται συνάδει απόλυτα με τη νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα.

Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη-μέλη θα οφείλουν να διοχετεύουν τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού τους για την αγροτική ανάπτυξη, ενώ τουλάχιστον το 25% των άμεσων ενισχύσεων θα αφορούν τα μέτρα για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Αντίστοιχα, αναφορικά με τη στήριξη των “μικρών” και των νέων γεωργών, η νέα ΚΑΠ επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα. Ειδικότερα, στο μέτωπο των μικρών και μεσαίων γεωργικών επιχειρήσεων και αγροκτημάτων, προβλέπεται η χορήγηση του 10% των άμεσων ενισχύσεων τουλάχιστον, ενώ για τους “νέους” γεωργούς το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 3% των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύσταση και ένταξη του Μόνιμου Ταμείου-Αποθεματικού Αντιμετώπισης Κρίσεων, με ετήσιο προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες σε περιόδους αστάθειας των τιμών ή/και της αγοράς στο μέλλον.

Επιπρόσθετα, μέσα από τη νέα ΚΑΠ αυστηροποιείται η νομοθεσία και οι αντίστοιχες κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις σε ό,τι αφορά τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από το Κοινοβούλιο, αποφασίστηκε η συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιθεωρητών εργασίας και των οργανισμών πληρωμών της ΚΑΠ, με στόχο να παρακολουθείται καλύτερα η εφαρμογή του νομοθετικού αυτού πλαισίου και να τιμωρούνται οι παραβάτες.

Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν περιορίζονται μόνο στο εργασιακό κομμάτι, καθώς, με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς δικαιούχους των ενισχύσεων της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο ευρωπαϊκό εργαλείο «εξόρυξης» (δηλ. αναζήτησης και ανάλυσης) δεδομένων. Το εργαλείο αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα να διασταυρώνονται πληροφορίες που τηρούνται σε δημόσιες βάσεις δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις απάτης.

Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί τη μετάβαση από το πρόγραμμα 2014-2020 στο 2021-2027, το οποίο, όπως προαναφέραμε, θα τεθεί σε ισχύ από το 2023. Το επόμενο βήμα για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ είναι η έγκρισή της από το Συμβούλιο της Ε.Ε., συντονιστικού οργάνου για κάθε πολιτική της Ε.Ε., που εκπροσωπείται από τους ηγέτες όλων των κρατών-μελών.

 

Πηγή: www.europarl.europa.eu/news/el/press-room

 

 

 

 

 

 

The post Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα ΚΑΠ, τώρα η διαβούλευση στα κράτη μέλη appeared first on olivenews.gr.

Add new comment

ΦΑΣΑ